*התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

מבוא

הקורסים ביחידה ללימודי חוץ מרכז – השלוחה החרדית של מכון וינגייט מופעלים כדי ליצור מסגרת שבה יוכלו בני הציבור החרדי להשתלם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר באווירה ההולמת את אורח חייהם.

הנרשם חותם על טופס  הרשמה המפרט את הנהלים בתחום הלימודי, החברתי והניהולי ומתחייבת בהם.

בשנת הלימודים ייתכנו שינויים שמקורם בהנחיות ובהחלטות של משרד המדע, התרבות והספורט, של משרד האוצר ושל רשויות שלטון אחרות.

ההנחיות המפורטות להלן תקפות החל משנת הלימודים תשפ"א 2020-2021 ועד פרסומו של התקנון הבא.

1.גביה ותשלומים:

 1. דמי רישום –

  * אין החזר על דמי רישום מכל סיבה שהיא, מלבד במקרים הבאים:
  – במקרה של אי פתיחת קורס – יוחזרו דמי רישום במלואם.
  – במקרה של אי קבלה לקורס – יוחזרו דמי רישום חלקיים. (450 ש"ח מתוך 550 ש"ח).

  * דמי רישום ישולמו באמצעות אשראי עד שני תשלומים.
 2. במקרה של אי הסדרת שכר לימוד עד מועד פתיחת קורס, ייגבה התשלום באמצעות כרטיס אשראי המופיע בטופס רישום.
 3. אי כיבוד תשלום הו"ק באשראי או אי כיבוד צ'ק כרוך בעמלה בגובה 50 ש"ח.
 4. במקרה של הקפאת לימודים, ייגבה שכר לימוד במלואו בשנת הרישום וההשלמה תינתן בשנה העוקבת בלבד.
 5. במקרה של הפסקת לימודים – ייגבה שכר לימוד לפי תקנון תשלומים כדלהלן:
  * עד חודש מפתיחת הקורס – 50% משכר לימוד.
  * עד חודשיים מפתיחת הקורס – 75% משכר לימוד.
  * לאחר חודשיים מפתיחת הקורס יהיה על התלמיד לשלם שכר לימוד מלא.

  אין לתשלומים אילו קשר לדמי רישום שישולמו בחשבון נפרד.

2. הופעה והתנהגות כפי שיפורטו להלן:

סגנון הלבוש יהיה תואם לחלוטין סגנון חרדי.

ביציאה זמנית מאולם ההתעמלות יש להקפיד על כללי הלבוש המתבקשים.

נושאי שיחה בסגנון הדיבור כפי שמתחייב באווירה חרדית.

חומר לימודי: אין להביא כל חומר שהוא לצפייה או השמעה ללא אישור מהנהלת ביה"ס.

הנהלת כושר גייט, היחידה ללימודי חוץ מרכז השלוחה החרדית של מכון וינגייט תהיה רשאית להוציא מן הקורס את מי שאינה עונה על הדרישות, ללא החזר כספי.

3. נוכחות בשיעורים:

1.חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים העיוניים והשיעורים המעשיים.

2.על המורה לרשום במחברתה שמות הנוכחים בכל שיעור. מורה שלא רשם נוכחות לא יוכל לטעון כי התלמיד נעדר.

3. תלמיד אשר נעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד במקצוע מסוים לא תוכל לגשת לבחינה באותו מקצוע.

4. תלמיד אשר נעדר מעל ל – 50% מסך השעות בקורס ללא תיאום מראש מול הנהלת ביה"ס והסכמתו בכתב, מפסיד את זכאותו ללימודים בלי שיהא פטור מתשלום על הקורס במלואו.

5. השלמת שעות ו/או מטלות הינה באישור מראש מהנהלת בית הספר וניתנת עד לשנה מסיום הלימודים.

6. הפסקת לימודים תיעשה בהגשת בקשה מפורטת למייל בית הספר בכתובת – office@coshergate.co.il ותחול מיום שליחת הבקשה.

7. הקפאת לימודים עומדת תחת שיקול הנהלת בית הספר ובאישורו בכתב בלבד.
כמו כן, השלמת לימודים במקרה של הקפאת לימודים הינה על בסיס מקום פנוי ובשנה העוקבת לשנת הלימודים בלבד. לאחר מכן לא תינתן השלמה אלא ברישום ותשלום מחדש.
* אין באפשרות ההקפאה מתן אפשרות של דחייה בתשלום שכר הלימוד, התשלום ישולם במלואו בשנת הלימודים המקורית אליה נרשם הסטודנט.

4. בחינות וציונים:

1.ציון עובר בבחינה עיונית הוא 60 ובבחינה ענפית 70, אא"כ צוין אחרת בתכנית הקורס.

2. חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א'.

תלמיד שיכשל במועד א' זכאי להשתתף בבחינה במועד ב', בתאריך שיקבע הרכז עד שבועיים ממועד א'.

3.מועד ג' יחויב בתשלום של 300 ₪.

4. בזמן הבחינה המורה יענה על שאלות בהבנת הנקרא בלבד.

5. תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה, יהיה חייב לחזור ללמוד את המקצוע שוב ולהבחן.

6. האחריות לבדיקת הציונים הויא של התלמיד.

7. בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד יקבל.

8. ערעור על ציון:

9. מבחן במועד מיוחד:

5. מעמד התלמיד:

א. תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי כי מצב בריאותו תקין.

תוצאות תקינות בבדיקה הן תנאי הכרחי לקבלת התלמיד לקורס.

ב. תלמיד שהתקבל ללימודים יקבל אישור על קבלתו ללימודים.

להלן טבלת מועדי הפסקת לימודים, לצורך החזרי תשלום:

הפסקת לימודים
הגשת מכתב ביטולשיעור החיוב משכר הלימוד
עד חודש מפתיחת הקורס50% חיוב
עד חודשיים מפתיחת הקורס75% חיוב
לאחר חודשיים מפתיחת הקורס100% חיוב

6. חובות לימודיים:

על התלמיד להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שקבע בית הספר או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי-השלמת מקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי.

7. השלמת חוב לימודי:

1. תלמיד החייב בבחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משני סמסטרים מסיום הלימודים בקורס. מעבר לשני סמסטרים יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדש.

2. התלמיד חייב להשלים לימודיו בתוך שנה מיום סיומם, אם לא עמד בתנאי זה- יידרש ללמוד ולשלם מחדש עבור הלימודים.

8. הכרה בלימודים קודמים והנחות:

1. בית הספר שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו במוסד אקדמי מוכר.

2. הפטור ניתן מלימוד נושא או מקצוע לימוד בתנאי שהתקופה שחלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור, אינה עולה על שש שנים.

3. התלמיד ימלא טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים תוך שבוע מיום תחילת הלימודים לצורך קבלת פטור ויצרף אליו אישור רשמי שבו יפורטו: מקצועות הלימוד, הציון, שנת הלימוד, היקף השעות ולאיזו תכלית או תואר נלמד הקורס. כמו כן יש לצרף את שם המרצה ותכנית הלימודים.

4. מתן הפטור אינו אוטומטי, ובית הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי.

5. זיכוי תלמיד בגין פטור הינו בכפוף לאישור הנהלת השלוחה.

9. הסמכה וגמולי השתלמות:

1.תלמיד שיסיים בהצלחה לימודיו בבית הספר יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.

2. כתנאי לקבלת תעודת הסמכה על התלמיד להציג תעודה או אישור תקפים המעידים כי סיים קורס עזרה ראשונה בהיקף של 28 שעות.

3. ההסמכה להדרכה ולאימון היא לפי חוק הספורט תשמ"ח-1988, לפי תקנות הספורט התשנ"ז-1997 ולפי חוק מכוני הכושר התשנ"ד-1994.

4. תלמיד שהוא מורה לחינוך גופני יכול להגיש בקשה מראש לגמול במסלול אישי למפקח על ההשתלמויות.

5. התלמיד זכאי לאישור אחד. עבור כל אישור נוסף ייגבה תשלום כנהוג בבית הספר.

10. בריאות התלמיד:

1. חברות בקופות חולים – על כל תלמיד להיות מבוטח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום בעת הרשמתו לקורס. תלמיד שאינו חבר בקופת חולים לא יוכל להתקבל ללימודים בבית הספר.

2. לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי או עבור אבדן ימי עבודה, אלא במסגרת ביטוח צד ג' של המכון ולפי תנאי הביטוח.

3. אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד בזמן הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו של בית הספר, עליו להודיע על כך מיד ובלא דיחוי בכתב למזכירת המחלקה או למדור רישום וקבלה.

11. דיווח על תאונה:

תלמיד אשר נפגע בעת פעילותו בשיעורים נדרש לדווח על פגיעתו לרכז/ת הקורס או למדריך באותו שיעור.

על רכז/ת הקורס למלא דוח תאונה (אפשר לקבלו במזכירות) תוך 24 שעות משעת הפציעה. במקרה שנבצר מן התלמיד לדווח על התאונה, ימולא דוח התאונה על ידי מנהלת המחלקה.

12. הגשת עזרה ראשונה:

שלוחת בית הספר אינה מחויבת כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי זולת מתן עזרה ראשונה.

האחריות לחברות בקופות החולים או כיסוי ביטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

13. ניקיון ושמירה על הציוד:

התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד שבהם.

14. עזרה ראשונה:

תעודת מגיש עזרה ראשונה – תקפה עד שנתיים מיום הוצאתה בהיקף של 28 שעות לפחות- היא חלק מתנאי סיום הלימודים בקורסי הספורט.

חברות שונות מלמדות בארץ את קורסי העזרה הראשונה בהיקף של 28 שעות. הלימוד בקורס הוא באחריות התלמיד.

כדי להקל על ציבור התלמידים יתקיימו במשך השנה קורסי עזרה ראשונה במחיר של ₪300 לכל המעוניינים. מועדי הקורסים יתפרסמו בכיתות.

אנו מאחלים לתלמידים

הצלחה רבה בלימודים!